Badanie siły i odporności psychicznej (MTQ48)

Jaka jest siła Twojego charakteru?

Dlaczego pomimo tych samych umiejętności, wiedzy i doświadczenia część z nas lepiej radzi sobie ze STRESEM, presją i wyzwaniami, a innym sprawia to ogromną trudność? O sukcesie, powodzeniu, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, w głównej mierze decyduje siła naszego charakteru.

To, w jaki sposób postrzegamy siebie, jak radzimy sobie z emocjami i czy potrafimy kontrolować własne zachowania oraz odczucia, odgrywa kluczową rolę w przebiegu naszej kariery zawodowej.

To oczywiste, że jedni są bardziej odporni psychicznie, a inni mniej. Zarówno osoby odporne psychicznie jak i wrażliwe są członkami zespołów, wykonują trudne zadania, realizują projekty, pracują pod presją czasu. Różnica jest jednak taka, że osoba odporna psychicznie radzi sobie ze stresem, z presją i z wyzwaniami, nie dopuszczając ich zbyt blisko siebie.

Czym jest odporność psychiczna?

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA- to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją… niezależnie od okoliczności.

Strycharczyk & Clough, 2017

Pomiar siły i odporności psychicznej – TEST PSYCHOMETRYCZNY MTQ48

W 2004 roku powstał pierwszy na świecie test psychometryczny, który bada siłę i odporność psychiczną. Mowa o kwestionariuszu MTQ48 (Mental Toughness Questionare), który składa się z 48 pytań i pozwala na zmierzenie odporności psychicznej na skali stenowej.

MTQ48 został stworzony przez dr Petera Clougha z Hull University we współpracy z AQR Ltd., światowym liderem narzędzi psychometrycznych. Jest to test zgodny z normami obowiązującymi w USA i Wielkiej Brytanii. Dr Clough na podstawie analizy dotychczasowych osiągnięć nauk psychometrycznych oraz własnych badań, jako pierwszy zdefiniował siłę i odporność psychiczną oraz wskazał cztery jej składniki: podejście do wyzwań, poczucie kontroli, wpływ na otoczenie, zaangażowanie oraz pewność siebie.

Model 4C:

1) WYZWANIE (challenge) – postrzeganie wyzwania (trudności) jako szansy. Dostrzeganie szans, nie zagrożeń.

Podskale:

– podejście do zmian i nowych doświadczeń
Niektórzy postrzegają wyzwanie jako zagrożenie, niechciany krok w nieznane, coś czego lepiej unikać. Inni uważają bycie elastycznym, poszukiwanie nowych doświadczeń i podejmowanie ryzyka za coś ekscytującego, widząc w tym okazje do nauki i osobistego rozwoju.

– podejście do wyników
Osoby odporniejsze psychicznie z każdego wyniku – czy to sukcesu, czy porażki – umieją wynieść lekcje dla siebie.


2) PEWNOŚĆ SIEBIE (confidence) – wysoki poziom wiary w siebie (wysoki poziom zaufania do siebie i swoich umiejętności).

Podskale:

– wiara we własne umiejętności
Przekonanie, że mamy odpowiedną wiedzę i umiejętności, aby podjąć się konkretnego działania i je ukończyć, nawet jeśli będzie to dla nas pod jakimś względem trudne, a po drodze napotkamy przeszkody. Osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali wierzą w swoją wartość. W mniejszym stopniu uzależnione są od zewnętrznej oceny.

– pewność siebie w relacjach interpersonalnych
Osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali są zwykle bardziej asertywne. Pewność, dzięki której jesteśmy w stanie poradzić sobie z krytyką i nieprzychylnymi uwagami, które słyszymy, gdy pojawiają się problemy.


3) ZAANGAŻOWANIE (comittment) – wytrwałość w realizowaniu zadań i osiąganiu celów. Konsekwencja, rzetelność i wiarygodność.

Podskale:

– zorientowanie na cel (składanie obietnic)
Osoby notujące wysokie wyniki na tej skali są skoncentrowane na osiąganiu nowych celów i zamierzeń. Najprawdopodobniej są w stanie efektywnie ustalać priorytety, planować i organizować.

– finalizacja (dotrzymywanie obietnic)
Osoby notujące wysokie wyniki na tej skali z większym prawdopodobieństwem dostarczą to, do czego się zobowiązały.


4) KONTROLA/POCZUCIE WPŁYWU (control) – przekonanie o tym, że kontroluje się swój los. Poczucie sprawczości, skuteczności.

Podskale:

– poczucie wpływu na własne życie
Osoba mająca takie poczucie jest przekonana, że w wystarczającym stopniu panuje nad czynnikami wpływającymi na jej zachowanie i wydajność, dlatego wierzy, że jest w stanie osiągnąć to, co sobie wyznaczyła do osiągnięcia.

– umiejętność zarządzania emocjami
Wskaźnik ten opisuje, jak dalece jednostka panuje nad swoimi emocjami i w jakim stopniu ujawnia innym swój stan emocjonalny.


Model 4C zakłada możliwość pracy nad rozwojem własnej odporności psychicznej w odniesieniu do konkretnych obszarów tj. głównych filarów odporności psychicznej.

W jaki sposób realizowane jest badanie?

  1. Zgłoszenie przez formularz online
  2. Potwierdzenie zgłoszenia droga mailową lub telefoniczną
  3. Dokonanie płatności przez uczestnika badania (jeśli zamawiającym badanie jest firma, a uczestnikami pracownicy, to wykonanie badania poprzedza rozmowa, w której ustalamy cel badania, kontekst jego przeprowadzenia oraz dalsze kroki działania)
  4. Przesłanie zaproszenia do wypełnienia kwestionariusza MTQ48
  5. Wypełnienie kwestionariusza online. Wykonanie testu trwa około 10 – 15 minut.
  6. Umówienie terminu sesji informacji zwrotnej
  7. Sesja feedbackowa – przekazanie raportu z omówieniem wyników i wskazówek rozwojowych (60 – 90 min.).

Dla kogo?

Test MTQ48 wraz z sesją informacji zwrotnej szczególnie polecam:

wszystkim, którzy chcą skutecznie radzić sobie z wyzwaniami życiowymi, presją i stresem,

osobom stojącym w obliczu życiowej zmiany,

osobom będącym na rozdrożu kariery zawodowej (np. zmiana pracy, stanowiska, nowe wyzwania zawodowe, chęć awansu),

startującym/początkującym przedsiębiorcom, którzy planują założenie własnej firmy lub start – upu,

menedżerom/liderom, którzy doświadczają stresujących sytuacji w pracy (np. dotyczących zarządzania zespołem, zarządzania projektami),

pracownikom, którzy potrzebują wzmocnić swoją asertywność np. w relacjach z przełożonym, współpracownikami lub/i klientami,

pracownikom działów HR, talent managerom, headhunterom,

sportowcom.

Cena: 300 zł (test + sesja feedbackowa)