Regulamin i polityka prywatności

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.

Niniejszy dokument posiada charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje Polityki Bezpieczeństwa prowadzonej przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Ma on wyjaśnić, w jakim celu Serwis wykorzystuje Cookies, służące realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, a także określa podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych zazwyczaj pozwalają na umieszczenie Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat Cookies stosowanych przez uruchomione serwisy, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich stosowanie. Przechowywanie Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym Urządzeniu. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczania Cookies na Urządzeniu Końcowym. Opis konfiguracji Cookies dla poszczególnych przeglądarek internetowych można znaleźć na ich oficjalnych witrynach oraz np. w serwisie www.aboutcookies.org.

Operator zastrzega jednak, że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować, iż niektóre funkcje oferowane przez Serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiązać się to może z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z Serwisu.

§ 1 Słownik pojęć

 1. Administrator – Lean Studying Anna Stanclik z siedzibą we Wrocławiu (54-049) przy ul. Piechowickiej 51, NIP: 6642002943; REGON: 381561298, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu, jak również udostępnia za pośrednictwem Serwisu powiadomienia Web Push;
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Mogą one być zamieszczane przez Administratora (Cookies Administratora) w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, bądź przez podmioty zewnętrzne – partnerów Administratora, np. Google, Twitter, Facebook, w związku z korzystaniem z Serwisu (Cookies zewnętrzne);
 3. Powiadomienia WebPush – oznacza komunikaty zawierające m.in. informacje marketingowe, w tym o aktualnych promocjach dostępnych w Serwisie, wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej Użytkownika. Powiadomienia WebPush są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na tego typu komunikację.
 4. Rozporządzenie – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 5. Serwis – oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: leanstudying.pl;
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych w serwisie Cookies

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

 • konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • analiz i badań – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.

§ 4 Powiadomienia WebPush

 1. Powiadomienia WebPush są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień WebPush Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia”, „zezwalaj na powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).
 2. Zgoda na otrzymywanie powiadomień WebPush może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
 3. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień WebPush.

§ 5 Przewarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administrator jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane mu przez Użytkowników lub pozyskane za pośrednictwem Serwisu i dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia im bezpieczeństwa i poszanowania ich prywatności;
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach handlowych i marketingowych oraz wysyłki newslettera).
 4. W celu skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu (np. dokonanie zakupu) podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne, co nie wyklucza dobrowolności ich przekazania. W takiej sytuacji brak podania danych osobowych uniemożliwi jednak skorzystanie z usługi.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Wnioski dotyczące realizacji w/w praw można złożyć listownie – Lean Studying Anna Stanclik, ul. Piechowicka 51, 54-049 Wrocław lub drogą elektroniczną: e-mail – kontakt@leanstudying.pl;
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 6. Zmiany

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności będą udostępniane na niniejszej stronie internetowej.